Prawnicy

Beata Zys

Counsel, radca prawny

Łukasz Wielądek

Of Counsel, adwokat

Maciej Ziemann

Associate, radca prawny

Natalia Drążek

Associate, aplikantka adwokacka

Janusz Krakowiak

Associate, doktorant

Karol Brunejko

Associate

Paulina Harhaj

Junior Associate

Beata Zys

COUNSEL, RADCA PRAWNY

Beata doradza klientom z sektora energetycznego od roku 2008. Doświadczenie zbierała w departamentach energetycznych kancelarii Clifford Chance i Dentons. Uczestniczyła, a następnie nadzorowała wiele projektów due diligence dotyczących odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe i instalacje PV) dla instytucji finansujących, inwestorów (kupujących), a także sprzedających. Jej doświadczenie koncentruje się zwłaszcza na obszarach administracyjno-regulacyjnych, gdzie specjalizuje się w doradztwie we wszystkich sprawach związanych z rozwojem projektów energetyki odnawialnej (kwestie nieruchomościowe, postępowania administracyjne związane z procesem inwestycyjnym, aspekty środowiskowe). Jej obszerne doświadczenie w energetyce rozciąga się również na rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego, gdzie doradzała spółkom obrotu lub spółkom dystrybucyjnym w różnych postępowaniach regulacyjnych (związanych z koncesjami, taryfami, przyłączeniem do sieci, karami administracyjnymi itp.) oraz w sporach sądowych. Beata doradzała też przy skomplikowanych sprawach i transakcjach dotyczących nieruchomości, zarówno w sektorze energetycznym, jak i w innych branżach. Służyła także wsparciem dla szeregu firm budowlanych w całym procesie inwestycyjnym, gdzie jej doradztwo dotyczyło głównie pozwoleń i zagadnień środowiskowych oraz kontraktów budowlanych.

Łukasz Wielądek

Of Counsel, adwokat

Łukasz doradza klientom, w tym również z sektora energetycznego i infrastrukturalnego, od roku 2005. Doświadczenie procesowe zdobywał w butikowych polskich kancelariach, w tym Vogel Zaborowski Dubiński oraz w Matczuk Wieczorek i Wspólnicy, gdzie przez kilka lat kierował praktyką sporów i postępowań karnych. Z sukcesem wielokrotnie reprezentował szereg inwestorów i deweloperów z branży energetycznej w sporach sądowych dotyczących m.in. inwestycji realizowanych w systemie generalnego wykonawstwa (EPC) czy w oparciu o ogólne warunki kontraktowe dla budowy FIDIC. Niezależnie od branży energetycznej, infrastrukturalnej czy budowlanej, Łukasz reprezentował także klientów w precedensowych postępowaniach na rynkach kapitałowych, a także w sprawach m.in. z zakresu: prawa karnego gospodarczego, praw własności przemysłowej, roszczeń wynikających z konwencji CMR, czynów nieuczciwej konkurencji, czy w skomplikowanych sporach nieruchomościowych. W GNZ LEGAL Łukasz prowadzi i nadzoruje dla Klientów postępowania sporne, zarówno przed sądami powszechnymi jak i przez arbitrażem.

Maciej Ziemann

Associate, radca prawny

Radca prawny z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada znaczące doświadczenie w obszarze nieruchomości – zarówno w obszarze kontraktowym, jak i transakcyjnym. W sektorze energetycznym doradza m.in. w zakresie kontraktów branżowych (BoP, EPC, O&M, etc.) , a także w zakresie transakcyjnym (transakcje M&A oraz finansowania dłużnego). Opracowywał oraz negocjował dokumentację transakcyjną dla szeregu z sukcesem zamkniętych transakcji w sektorze energii odnawialnej (transakcje typu share deal, asset deal, transakcje project finance, construction finance, etc.). Brał udział w licznych analizach due diligence projektów energetycznych – od projektów energii odnawialnej (farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne) po źródła kogeneracyjne czy konwencjonalne, gdzie odpowiedzialny był przede wszystkim za analizę kwestii korporacyjnych, kontraktowych czy nieruchomościowych. Nadto, posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu szeroko rozumianych kontraktów handlowych. Przed dołączeniem do GNZ Legal, przez kilka lat pracował w polskich butikowych kancelariach prawnych.

Natalia Drążek

Associate, aplikantka adwokacka

Natalia specjalizuje się przede wszystkim w obszarze prawa korporacyjnego oraz transakcji M&A i joint venture. W tym zakresie, doradzała – opracowując oraz wspierając przy negocjacjach dokumentacji transakcyjnej (umowy SPA, SHA, umowy inwestycyjne, umowy nabycia aktywów, transakcyjna dokumentacja zabezpieczeń, itp.) – przy szeregu transakcji dotyczących przede wszystkich odnawialnych źródeł energii, a także przedsiębiorstw górniczych czy spółek świadczących usługi budowlane w sektorze energetycznym. Posiada również znaczące doświadczenie w zakresie doradztwa przy procesach inwestycyjnych, w szczególności w odniesieniu do pozwoleń administracyjno-prawnych (budowlanych, środowiskowych, lokalizacyjnych, itp.) niezbędnych dla budowy zarówno źródeł energii odnawialnej, jak i źródeł ciepłowniczych. Specjalizuje się również w kwestiach związanych z przyłączeniem źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej czy gazowej (w tym zakresie doradzała przy wielu analizach due diligence, a także w sporach powstałych na tym tle). Przed dołączeniem do GNZ Legal, zebrała kilkuletnie doświadczenie pracując zarówno w dużej polskiej kancelarii prawnej, jak i jako prawnik in-house (zajmujący się głównie prawem korporacyjnym) w dużej organizacji międzynarodowej.

Janusz Krakowiak

Associate, doktorant

Janusz specjalizuje się przede wszystkim w kwestiach nieruchomościowych oraz regulacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dotyczącym obrotu nieruchomościami w Polsce – zarówno od strony regulacyjnej i transakcyjnej. Obszarem jego specjalizacji jest również prawo administracyjne oraz kwestie związane z procesem inwestycyjnym zarówno dla projektów infrastrukturalnych, jak i energetycznych. W tym zakresie Janusz doradza przy licznych analizach typu due diligence (źródła wytwórcze, projekty infrastruktury drogowej, nieruchomości komercyjne), gdzie odpowiada przede wszystkim za kwestie nieruchomościowe oraz związane z procesem inwestycyjnym, a także przy kontraktach nieruchomościowych (najmy komercyjne, transakcje nabycia nieruchomości, wieloletnie dzierżawy nieruchomości rolnych). Reprezentuje naszych klientów w wielu postępowaniach administracyjnych (jak i w postępowaniach odwoławczych dotyczących pozwoleń inwestycyjnych), w tym z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, lecz również z zakresu prawa geologicznego i górniczego. Przed dołączeniem do GNZ Legal Janusz pracował przez kilka lat m.in. dla jednego z centralnych organów administracji państwowej nadzorujących obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce oraz u jednego z uznanych deweloperów farm fotowoltaicznych. Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi.

Karol Brunejko

Associate

Karol jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym przede wszystkim w obszarze prawa administracyjnego (ze szczególnym naciskiem na proces inwestycyjny i tematykę pozwoleń związanych z procesem budowlanym), kontraktów handlowych oraz sporów cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych. W GNZ Legal pracuje przede wszystkim przy analizach due diligence projektów energetycznych oraz infrastrukturalnych. Reprezentuje też naszych klientów w postępowaniach przed różnego rodzaju organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności w sprawach powiązanych z procesem inwestycyjnym dla odnawialnych źródeł energii. Wspiera również prawników GNZ Legal przy prowadzonych przez nich sporach sądowych, zarówno związanych z kontraktami budowlanymi, jak i sporach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki m.in. na tle odmowy przyłączenia źródła wytwórczego do sieci energetycznej.

Paulina Harhaj

Junior Associate

Praca Pauliny koncentruje się przede wszystkim na sektorze energii odnawialnej, gdzie wspierała deweloperów farm wiatrowych, inwestorów PV, inwestorów źródeł ciepłowniczych wykorzystujących biomasę, operatorów systemów przetwarzania odpadów w energię (waste-to-energy), itp. Była zaangażowana w szereg procesów due diligence, zdobywając doświadczenie w sprawach korporacyjnych, nieruchomościowych, administracyjnych i regulacyjnych istotnych dla sektora OZE w Polsce. Pracowała również nad opiniami prawnymi dotyczącymi polskiego systemu wsparcia energetyki odnawialnej. Wspierała starszych prawników w procesach due diligence, transakcjach M&A, transakcjach finansowania, sporach energetycznych oraz w postępowaniach przed regulatorem rynku energii w Polsce oraz organem regulacyjnym ds. poszukiwania i wydobywania ropy naftowej i gazu w Polsce.